ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2019

Convocatoria

Local social: Carrer Terrassa, 5 – Barri de Mas Bernat. Olot
Segona convocatoria: 17:00 h.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, del balanç i estat de comptes 2017-2018
  3. Informe i memòria de les activitats 2018 i aprovació, si s’escau.
  4. Infome de presidència sobre canvi ADREÇA SOCIAL.
  5. Canvis i nomanaments de la Junta Directiva i Junta Consultiva.
  6. Presentació i aprovació, si s’escau, de les activitats 2019
  7. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2019
  8. Traspàs de facultats pròpies de l’Assemblea a la Junta Directiva.
  9. Quotes dels associats, mecenatge i promotors 2019
  10. Informe, assabentat i aprovació, si escau, de les comissions autònomes:
   – Escola d’Art i Oficis del Pessebrisme
   – Centre d’Art del Pessebrisme
   – Secció Jove de l’entitat.
  11. Assumptes arribats amb posterioritat a la convocatòria.
  12. Precs i preguntes.
  13. Nomanament dels Interventors d’acta.

  NOTES

  Des de les 4 de la tarda del mateix dissabte 27 d’abril, al local del carrer Terrassa, 5 d’Olot (Barri Masbernat) es podrà consultar el llistat de socis amb dret a vot.

  Podran presentar candidatura a vocals de la Junta directiva els socis que ho desitgin.

  Es cobraran les quotes de socis atrassades o a aquells que facin el pagament en efectiu. Es demanaran als socis assistents la validació de les dades de cobrament dels rebuts actuals i la seva modificació si escau. En tot cas, el pagament de quotes
  sempre es farà per domiciliació bancaria i el corresponent vist i plau.

  Es podrà consultar la documentació informativa relativa a cadascun dels punts i temes de l’Assemblea.